Agape Agape

Wat we geloven


Geloofsbelijdenis


Wij belijden: 

 • De Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.
 • De éénheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en Voleinder der wereld.
 • Onze Here Jezus Christus, God en Mens geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven, Zijn lichamelijke opstanding en wederkomst.
 • De universele en algehele zondigheid van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.
 • De verlossing, uit de macht van de duisternis, van de gevallen mens door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet uit werken, maar door het geloof in Hem.
 • Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont.
 • De doop in opdracht van Jezus Christus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, door onderdompeling in water, alleen voor gelovigen in Jezus Christus.
 • Bediening van het door Christus ingestelde Avondmaal aan gelovigen in Hem.
 • De lichamelijke opstanding uit de doden: van gelovigen tot eeuwig leven, van ongelovigen ten oordeel.
 • De doop in de Heilige Geest op het moment van bekering en wedergeboorte, als inplanting in het lichaam van Christus, waarbinnen de verscheidenheid aan gaven functioneert.
 • De eenheid van alle gelovigen in Jezus Christus, die tezamen de gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en dat krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld uit te dragen.
 • Vervulling met de Heilige Geest als opdracht aan de gelovige, waarvoor heiliging en toewijding noodzakelijk zijn, zodat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt.
 • Het functioneren van de plaatselijke gemeente in woord en daad, bestuurd door oudsten, die voldoen aan de eisen die Gods Woord aan hen stelt en die zijn aangesteld als opzieners.
Bijbeltekst van de dag